การแบ่ง "คำ" ต่างๆ ตามหน้าที่การใช้งาน

"คำ" ในภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถแบ่งตามหน้าที่การใช้ งานในประโยค หรือแบ่งตาม ส่วนของการสนทนา (Part of Speech) ออกได้เป็น 8 ชนิดด้วยกันได้แก่

 

1. Noun (คำนาม)

2. Pronoun (คำสรรพนาม)

3. Verb (คำกริยา)

4. Adjective (คำคุณศัพท์)

5. Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)

6. Preposition (คำบุพบท)

7. Conjunction (คำสันธาน)

8. Interjection (คำอุทาน)

 

ในอันดับต่อไปขอให้ผู้อ่านท่องจำ "คำศัพท์" ต่างๆ ที่ได้แบ่ง เป็นหมวดหมู่ทั้ง 8 ชนิดนี้อย่างตั้งอกตั้งใจ หากคุณผู้อ่านไม่รู้จัก "คำ ศัพท์" เลยมันก็จะเป็นการยากมากๆ ในการที่คุณจะพัฒนาไปสู่การสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ ดังนั้นขอให้จงจำเอา ว่า... การรู้ "คำศัพท์" มากก็เปรียบเสมือนการมี ต้นทุนในการเรียนรู้มากนั่นเอง หากรู้ "คำศัพท์" มากเท่าใดก็จะทำให้มีการพัฒนาทักษะการสนทนา ภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น และเนื่องจากคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ด้วยกันมาก มายหลายคำ แต่บางคำก็ไม่ค่อยได้มีการนำมาใช้งานสักเท่าใดนัก ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงได้คัดเอามาแต่เฉพาะคำศัพท์ที่ใช้งานกันบ่อยๆ ในชีวิตประจำวันเท่านั้น

 

Noun คำนาม

 

 ในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้ "คำนาม" เป็นประธานของประ โยค ดังนั้น "คำนาม" จึงมีความสำคัญในการสนทนาเป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้งาน "คำนาม" ในหน้าที่ประธานก็คือ เราจะต้องรู้เสียก่อนว่า "คำนาม" ที่เราจะใช้เป็นประธานของประโยค นั้นเป็น "เอกพจน์" หรือ "พหูพจน์" เนื่องจากเราจะต้องพูดให้เป็นไป ตามกฎที่ว่า... สล็อต ออนไลน์

 

ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่เติม s

 

ดังนั้น... เราจึงต้องแยกแยะให้ได้ถูกต้องว่า

"ประธาน" ตัวใดเป็น "เอกพจน์" และประธานตัวใดเป็น "พหูพจน์"

 

โดยเราอาจจะจำว่า คำนามที่ไม่เติม s จะเป็น "เอกพจน์" เช่น

apple, dog, school, bus, tree, student

 

คำนามที่เติม s จะเป็น"พหูพจน์" เช่น

 apples, dogs, schools, buses, trees, students

 

ชื่อคนๆ เดียวจะเป็น "เอกพจน์" เช่น

Paul, Billy, Chaiyong, Kate

 

ชื่อหลายๆ คนจะเป็น "พหูพจน์" เช่น

Paul and Billy, Chaiyong and Kate

 

 

คำนามที่นับไม่ได้จะเป็น "เอกพจน์" เช่น

light, water, pepper, powder, meat, soda, milk, money, beer, orange juice, sugar, salt

 

English Numeral อิงลิช นัมเมอรอล ตัวเลขในภาษาอังกฤษ

one วัน หนึ่ง

two ทู สอง

three ธรี สาม

four โฟร สี่

five ไฟฟ ห้า

six   ซิกซ์ หก

seven เซเว่น เจ็ด

eight เอจ  แปด

nine นายน เก้า

 ten เทน สิบ

eleven อิเลเวน สิบเอ็ด

twelve ทะเวลฟ สิบสอง

thirteen เธอรทีน สิบสาม

fourteen โฟรทีน สิบสี่

fifteen  ฟิฟทีน สิบห้า

sixteen ซิกทีน สิบหก

seventeen เซเวนทีน สิบเจ็ด

eighteen เอจทีน สิบแปด

nineteen นายนทีน สิบเก้า

twenty ทะเวนที ยี่สิบ

twenty-one ทะเวนทีวัน ยี่สิบเอ็ด

twenty-two ทะเวนทีทู ยี่สิบสอง

twenty-three ทะเวนทีธรี ยี่สิบสาม

twenty-four ทะเวนที่โฟร ยี่สิบสี่

twenty-five ทะเวนทีไฟฟ ยี่สิบห้า

twenty-six ทะเวนที่ซิกซ์ ยี่สิบหก

twenty-seven ทะเวนทีเซเวน ยี่สิบเจ็ด

twenty-eight ทะเวนที่เอจ ยี่สิบแปด

twenty-nine ทะเวนที่นาย ยี่สิบเก้า

thirty เธอที่ สามสิบ

thirty-one เธอร์ทีวัน สามสิบเอ็ด

thirty-two เธอร์ทีทู สามสิบสอง

 

thirty-three เธอร์ทีทรี สามสิบสาม

thirty-four เธอร์ทีโฟร สามสิบสี่

thirty-five เธอร์ทีไฟฟ สามสิบห้า

thirty-six เธอร์ทีซิกซ์ สามสิบหก

thirty-seven เธอร์ทีเซเว่น สามสิบเจ็ด

thirty-eight สามสิบแปด

thirty-nine สามสิบเก้า

forty โฟรที สี่สิบ

forty-one โฟรทีวัน สี่สิบเอ็ด

forty-two โฟรทีทู สี่สิบสอง

forty-three โฟรทีธรี สี่สิบสาม

forty-four โฟรทีโฟร สี่สิบสี่

forty-five โฟรทีไฟฟ สี่สิบห้า

forty-six โฟรทีซิกซ์ สี่สิบหก

forty-seven โฟรทีเซเว่น สี่สิบเจ็ด

forty-eight โฟรทีเอจ สี่สิบแปด

forty-nine โฟรทีไนนท์ สี่สิบเก้า

fifty ฟิฟที ห้าสิบ

fifty-one ฟิฟทีวัน ห้าสิบเอ็ด

fifty-two ฟิฟทีทู ห้าสิบสอง

fifty-three ฟิฟทีทรี ห้าสิบสาม

fifty-four ฟิฟทีโฟร ห้าสิบสี่

fifty-five ฟิฟทีไฟฟ ห้าสิบห้า

fifty-six ฟิฟทีซิกซ์ ห้าสิบหก

fifty-seven ฟิฟทีเซเว่น ห้าสิบเจ็ด

fifty-eight ฟิฟทีเอจ ห้าสิบแปด

fifty-nine ฟิฟทีไนนท์ ห้าสิบเก้า

sixty ซิกที หกสิบ

sixty-one ซิกทีวัน หกสิบเอ็ด

sixty-two ซิกทีทู หกสิบสอง

sixty-three ซิกทีทรี หกสิบสาม

sixty-four ซิกทีโฟร หกสิบสี่

sixty-five ซิกทีไฟฟ หกสิบห้า

sixty-six ซิกทีซิกซ์ หกสิบหก

sixty-seven ซิกทีเซเว่น หกสิบเจ็ด

sixty-eight ซิกทีเอจ หกสิบแปด

sixty-nine ซิกทีไนนท์ หกสิบเก้า

seventy เซเว่นที เจ็ดสิบ

seventy-one เซเว่นทีวัน เจ็ดสิบเอ็ด

seventy-two เซเว่นทีทู เจ็ดสิบสอง

seventy-three เซเว่นทีทรี เจ็ดสิบสาม

seventy-four เซเว่นทีโฟร เจ็ดสิบสี่

seventy-five เซเว่นทีไฟฟ เจ็ดสิบห้า

seventy-six เซเว่นทีหก เจ็ดสิบหก

seventy-seven เซเว่นทีเซเว่น เจ็ดสิบเจ็ด

seventy-eight เซเว่นทีเอจ เจ็ดสิบแปด

seventy-nine เซเว่นทีไนนท์ เจ็ดสิบเก้า

eighty เอจที  แปดสิบ

eighty-one เอจทีวัน แปดสิบเอ็ด

eighty-two เอจทีทู แปดสิบสอง

eighty-three เอจทีทรี แปดสิบสาม

eighty-four เอจทีโฟร แปดสิบสี่

eighty-five เอจทีไฟฟ แปดสิบห้า

eighty-six เอจทีซิกซ์ แปดสิบหก

eighty-seven เอจทีเซเว่น แปดสิบเจ็ด

eighty-eight เอจทีเอจ แปดสิบแปด

eighty-nine เอจทีไนนท์ แปดสิบเก้า

ninety ไนนที เก้าสิบ

ninety-one ไนนทีวัน เก้าสิบเอ็ด

ninety-two ไนนทีทู เก้าสิบสอง

ninety-three ไนนทีทรี เก้าสิบสาม

ninety-four ไนนทีโฟร เก้าสิบสี่

ninety-five ไนนทีไฟฟ เก้าสิบห้า

ninety-six ไนนทีซิกซ์ เก้าสิบหก

ninety-seven ไนนทีเซเว่น เก้าสิบเจ็ด

 ninety-eight ไนนทีเอจ เก้าสิบแปด

 ninety-nine ไนนทีไนนท์ เก้าสิบเก้า

 one hundred  วันฮันเดรด หนึ่งร้อย

one thousand  วันเธาซัน หนึ่งหมื่น

ten thousand  เทนเธาซัน หนึ่งแสน

hundred thousand ฮันเดรดเธาซัน

one million วัน มิลเลียน หนึ่งล้าน

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
รับเครดิตฟรี